Zapytanie ofertowe na zakup klimatyzacji


 

Zapytanie ofertowe na zakup klimatyzacji

 

1. Zamawiający:

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY „HUTNIK”

UL. HUTNIKA 4

63-800 GOSTYŃ

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z montażem trzech jednostek klimatyzatorów wewnętrznych MULTI oraz dwóch jednostek zewnętrznych.

Minimalny okres gwarancji urządzeń 36 miesięcy.

Montaż w pokoju na ścianie.

Szczegółowa specyfikacja pok. 10:

·         Długość pokoju - 1170 cm;

·         Szerokość pokoju - 520 cm;

·         Wysokość pokoju – 292 cm;

·         4 szt. okien o wymiarach: szerokość okna – 160 cm; wysokość okna – 185cm;

·         Strona okna - południowa;

·         Liczba osób w pokoju – max. 50;

·         Podstawowe urządzenia – doraźnie komputer i rzutnik.

Szczegółowa specyfikacja pok. 11:

·         Długość pokoju -  535cm;

·         Szerokość pokoju - 380 cm;

·         Wysokość pokoju - 295 cm;

·         2 szt. okien o wymiarach: szerokość okna - 160 cm; wysokość okna - 185 cm;

·         Strona okna – zachodnia;

·         Liczba osób w pokoju: 1

·         Podstawowe urządzenia biurowe – drukarka, 1 jednostka komputerowa - laptop. 

 

Szczegółowa specyfikacja pok. 12:

·         Długość pokoju -  660 cm;

·         Szerokość pokoju - 380  cm;

·         Wysokość pokoju – 295 cm;

·         2 szt. okien o wymiarach: szerokość okna – 160 cm; wysokość okna – 185  cm;

·         Strona okna - zachodnia ;

·         Liczba osób w pokoju – 2;

·         Podstawowe urządzenia biurowe – drukarka, 2 jednostki komputerowe stacjonarne, 
1 jednostka komputerowa - laptop, kasa fiskalna, drukarka fiskalna, centrala telefoniczna, monitoring oraz niszczarka.

3. Termin dostawy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, 63 -800 Gostyń, ul. Hutnika 4, w terminie 
do 10 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy przez obie strony.

4. Warunki płatności:

Zamawiający dokona płatności Wykonawcy po odebraniu przedmiotu zamówienia 
na podstawie faktury:

Forma płatności: przelew;

Termin płatności: 14 dni.

5. Informacje uzupełniające:

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;
W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto.

6. Kryterium oceniania ofert:

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował:

najniższą ceną przedmiotu zamówienia – 80%;
okresem gwarancyjnym – 20%.

7. Termin i sposób składania ofert:

FORMULARZ OFERTOWY załączony do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać  na adres e-mail: zapytania.ofertowe@gok.gostyn.pl do 26 lutego 2020r. 
do godz. 12.00. W polu TEMAT proszę wpisać: „KLIMATYZACJA 2020”. Oferty należy przesłać jako załącznik do e­maila w formacie PDF lub JPG.

Uwaga:

Oferty złożone po terminie lub złożone w inny sposób niż określony w pkt 7. nie będą rozpatrywane.

8. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:

26.02.2020 r. godz. 12:15.

9. Osoba do kontaktu:

·         Krystyna Kubiak, tel.65 5727990, e-mail: kkubiak@gok.gostyn.pl .

10. Sposób przekazania wyniku:

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ofertę zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego na stronie internetowej Gostyńskiego Ośrodka Kultury – www.gok.gostyn.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

11. Sposób przesyłania odpowiedzi na pytania wykonawców:

Odpowiedzi na pytania wykonawców umieszczone będą na stronie www.gok.gostyn.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.